Czym są poziomy recyklingu?
recykling

Czym są poziomy recyklingu?

Gospodarka bezodpadowa to dziedzina, która ściśle związana jest z recyklingiem czyli pozyskiwaniem oraz ponownym zastosowaniem określonych typów surowców. W obecnej chwili mamy do czynienia z pewnymi dyrektywami oraz rozporządzeniami ze strony zarówno Unii Europejskiej, jak i naszego Polski, których celem jest zmniejszenie poziomu składowanych śmieci oraz usprawnienie procesy recyklingu. Dokumentem, jaki obecnie obowiązuje w tej kwestii jest niewątpliwie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia, 2016 roku wraz z późniejszymi nowelizacjami, które w sposób przejrzysty określa poziom procentowy, na jakim znaleźć powinien się recykling w danych latach. Dodajmy również, iż poziom ten zwiększa się z roku na rok.

W zapisach owej ustawi możemy znaleźć między innymi informację o tym, iż każda gmina zobowiązana jest do osiągnięcia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego zastosowania odpadów komunalnych takich jak papier, tworzywa sztuczne, metal czy szkło, którego wysokość w latach 2020-2024 obowiązkowo wynosić musi wagowo 50%, zaś w latach kolejnych zwiększać się mniej więcej o 5 procent co 4 lata. Nieco inaczej sprawa ta wygląda w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (nie niebezpiecznych), ponieważ tutaj poziom recyklingu w latach 2020-2024 powinien znajdować się wagowo na poziomie 70%.

Dlaczego poziomy recyklingu są tak ważne?

Stopniowe zwiększanie poziomów recyklingu w naszym kraju to czynność, jaka doprowadzi przede wszystkim do redukcji składowanych odpadów, a co za tym idzie do pewnego odciążenia środowiska naturalnego. Zwiększenie ilości odpadów komunalnych przeznaczonych na recykling pomoże nam również odzyskać w ten sposób ogromne ilości wyrzuconych materiałów, z których powstać mogą kolejne przedmioty codziennego użytku, a które można też oddać do skupu złomu stalowego. Zwiększony procentowo recykling pozwala także na zmniejszenie zużycia energii, a co to oznacza również konieczności przeznaczenia ogromnej ilości funduszy oraz obniżenie zużycia złóż naturalnych, co także należy uznać za zaletę.

Czym są poziomy recyklingu?